ترموکوپل، المنت،نواع ترموکوپل،انواع المنت،فروش ترموستات دیجیتال و فروش انواع المنتها وترموکوپلها http://sensordigital.mihanblog.com 2019-09-23T09:48:00+01:00 text/html 2012-11-25T14:28:40+01:00 sensordigital.mihanblog.com فرشاد بحرایی فروش انواع ترموستات دیجیتال وانواع ترموکوپلها والمنتها http://sensordigital.mihanblog.com/post/1 <TABLE style="BORDER-BOTTOM: #6f6f6f 1px solid; BORDER-LEFT: #6f6f6f 1px solid; BORDER-TOP: #6f6f6f 1px solid; BORDER-RIGHT: #6f6f6f 1px solid" border=0 cellSpacing=5 cellPadding=0 width=750 height=94> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #a7a7a7 1px solid; BORDER-LEFT: #a7a7a7 1px solid; BORDER-TOP: #a7a7a7 1px solid; BORDER-RIGHT: #a7a7a7 1px solid" align=middle> <DIV dir=rtl class=BlogTitle><A href="http://termocoplk.blogfa.com/">انواع ترموکوپل|سنسورهای حرارتی|ابزاردقیق</A></DIV> <DIV dir=rtl class=BlogSubTitle>ترموکوپل.المنت.ترانسمیتر.انواع ترموکوپل.ساخت ترموکوپل.ساخت المنت.</DIV></TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV style="PADDING-BOTTOM: 6px; PADDING-LEFT: 6px; PADDING-RIGHT: 6px; PADDING-TOP: 6px"></DIV> <DIV class=Container> <DIV align=center> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P></DIV> <DIV style="BACKGROUND-IMAGE: url(http://www.blogfa.com/layouts/pblue/bg-left.jpg); BACKGROUND-POSITION-X: left; WIDTH: 104.67%; BACKGROUND-REPEAT: repeat-y; HEIGHT: 371px" dir=rtl> <DIV style="BACKGROUND-IMAGE: url(http://www.blogfa.com/layouts/pblue/bg-right.jpg); BACKGROUND-POSITION-X: right; WIDTH: 100%; BACKGROUND-REPEAT: repeat-y"> <DIV dir=rtl class=Content><A name=1></A> <DIV dir=rtl class=Post> <DIV class=title><A href="http://termostatkh.blogfa.com/post/1">ساخت انواع قطعات استیل و برنجی,ساخت ترموکوپل,فروش انواع ترموکوپل,ترموکوپل,فروش ترموکوپل</A></DIV> <DIV class=PostBody> <DIV id=productType><FONT size=3>ترموکوپل تیپ K</FONT></DIV> <DIV id=productDescription> <P><IMG class=imageFloatR alt="bayonet thermocouple" src="http://www.abzaran.com/image/bayonet.jpg" width=183 height=131>ترموکوپل تیپ K از پر مصرف ترین ترموکوپلها در صنایع مختلف و استفاده های غیر صنعتی است . از نمونه های سیمی ترموکوپل K با حداقل قیمت و تا نمونه های صنعتی با رنج تا 1200 درجه و پورتکشن تیوب اینکونل رنج وسیعی است که میتوان با این تیپ ترموکوپل پوشش داد .در بیشتر دستگاههای اندازه گیری پرتابل دما نیز از این تایپ ترموکوپل بیشتر استفاده میکنند .برای ساخت ترموکوپل تایپ K بایستی در نمونه های سیمی طول سیم و شکل اتصال سر ترموکوپل مشخص گردد . در نمونه های صنعتی ترموکوپل تیپ K بایستی علاوه بر مشخص کردن شکل ظاهری از نظر قطر ایمرشن یا آتش خور و طول آن بایستی نحوه اتصال ، نوع ترمینال هد یا کانکشن خروجی و درصورت نیاز نوع ترانسمیتر و از همه مهمتر رنج کاری ترموکوپل مشخص گردد .</P></DIV> <DIV id=productProperty> <UL> <LI style="TEXT-ALIGN: justify">ترموکوپل فلنج دار یا دنده ای </LI></UL></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV> <P></P> <LI>جنس غلاف ترموکوپل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<FONT size=5>&nbsp; 09122907935</FONT> <LI> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=4>02133957966-33957825</FONT></P> <UL> <LI style="TEXT-ALIGN: justify">تحمل دمائی ترموکوپل <LI style="TEXT-ALIGN: justify"><BR></LI></UL> <DIV style="FLOAT: left" align=center><IMG border=0 src="http://www.istgah.com/images/2011/06/29/837107_xlmyuk_m.jpg"> </DIV> <P>فروشنده انواع <FONT class=searchword>ترموکوپل</FONT> ، المنت ، سنسور ، RTD<BR>المنت <FONT class=searchword>ترموکوپل</FONT> element termocuple<BR><BR>المنت ( تولیدات : المنت میله ای المنت کمربندی المنت فشنگی (<BR><BR><FONT class=searchword>ترموکوپل</FONT> (سنسور حرارتی) در تیپهای : k <FONT class=searchword>ترموکوپل</FONT> ، <FONT class=searchword>ترموکوپل</FONT> نوع J ، <FONT class=searchword>ترموکوپل</FONT> نوع K ، <FONT class=searchword>ترموکوپل</FONT> R ، <FONT class=searchword>ترموکوپل</FONT> S<BR><BR>کوره الکتریکی در توانهای مختلف و سایز های گوناگون<BR><BR>عایق های نسوز و الیاف های حرارتی<BR><BR>سیم های رابط ترمو کوپل (تیپهای گوناگون(<BR><BR><FONT class=searchword>ترموکوپل</FONT><BR>-<BR>کوره<BR>-<BR>سنسور<BR>-<BR>المنت<BR>-<BR>سنسور الکتریکی<BR>-<BR></P> <P><FONT class=searchword>ترموکوپل</FONT> pt100<FONT style="COLOR: rgb(255,255,0)" size=5><BR></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(255,255,0)"><FONT size=5> <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=301 align=center height=272> <TBODY> <TR> <TD><IMG src="http://www.abzaran.com/image/Thermocouple-Type-K.gif" width=258 height=250></TD> <TD><BR></TD></TR> <TR> <TD><IMG src="http://www.abzaran.com/image/leftCornerBottem.jpg" width=14 height=11></TD> <TD><BR></TD> <TD><IMG src="http://www.abzaran.com/image/rightCornerBottem.jpg" width=12 height=11></TD></TR> <TR> <TD><BR></TD></TR></TBODY></TABLE><BR></P> <DIV dir=rtl class=postdesc>&nbsp;<A href="http://termostatkh.blogfa.com/post/1"><IMG title=Link border=0 src="http://www.blogfa.com/layouts/pblue/bullet.gif" width=9 height=9></A> </DIV> <DIV class=menubody><BR>&nbsp;</DIV></FONT> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT style="COLOR: rgb(255,255,0)" size=5></FONT>&nbsp;</P> <P></P> <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=301 align=center height=272> <TBODY> <TR> <TD><IMG border=0 src="http://www.abzaran.com/image/leftCornerTop.jpg" width=14 height=13></TD> <TD><BR></TD></TR></TBODY></TABLE> <P></P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P></LI></DIV> <DIV style="CLEAR: both">&nbsp;</DIV></DIV>